portrait photography glasgow-glasgow family photography-baby photography glasgow-glasgow family photographer-glasgow baby photographer-21

large family group photo, family on autumn walk